ΔιαμεσολάβησηΝομολογία για Διαμεσολάβηση

9 Μαρτίου 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1045/2021 ΠOΛYMEΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης διότι το απαιτούμενο εκ του Νόμου ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής και ήταν ανυπόγραφο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενάγοντος.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

“…Σύμφωνα, όμως, με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ήτοι πριν από την κατάθεση της αγωγής, το δε οικείο ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο όσο και από τον εντολέα του,  δύναται μεν να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτής,  θα πρέπει, όμως, να προκύπτει από αυτό ότι η έγγραφη ενημέρωση περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς έλαβε χώρα πριν την κατάθεση της αγωγής και όχι σε μεταγενέστερο αυτής χρονικό σημείο. Η αποδοχή, άλλωστε, της τελευταίας αυτής δυνατότητας θα ήταν αντίθετη όχι μόνο στο γράμμα της εν λόγω διάταξης, αλλά και στον προφανή σκοπό της, που είναι η ενημέρωση για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, πριν ο εν δυνάμει διάδικος καταθέσει την αγωγή του, ώστε να αποτραπεί η προσφυγή του στο δικαστήριο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής…”

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορίνθου 288, TK: 26222, Πάτρα
+30 693 882 0944
info@ikatsiropoulos.gr
18 χρόνια τώρα...

ασκούμε μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία με ήθος, αξιοπιστία, επαγγελματισμό…προσθέσαμε και υπηρεσίες διαμεσολάβησης προχωρημένου επιπέδου

Και συνεχίζουμε…